top of page

 

TERMES I CONDICIONS

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Informació prèvia al procés contractual 

La present pàgina web www.elspinxus.com és propietat de FAMTESIT SL amb CIF B64341571 i adreça fiscal a CARRER MARIÀ CUBÍ, 81 08006, BARCELONA.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre FAMTESIT SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'ordenació del comerç detallista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

FAMTESIT SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, FAMTESIT SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és RESTAURACIÓ I RECOLLIDA DE MENJAR EN EL MATEIX ESTABLIMENT.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per accedir als llocs web de FAMTESIT SL i la contractació per mitjà d'aquests.

Per adquirir els nostres productes, podeu adreçar-vos a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

No és requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre a la pròpia web, si ho preferiu. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FAMTESIT SL informa als usuaris que les dades personals obtingudes durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de lusuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, FAMTESIT SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça CARRER MARIÀ CUBÍ, 81, 08006, BARCELONA o mitjançant el correu electrònic admin@elspinxus.com .

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts. 

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i contrasenya  proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però se'n permet la gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra lusuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb FAMTESIT SL al telèfon d'atenció al client 932527545 o mitjançant el correu electrònic admin@elspinxus.com .

Totes les dades subministrades pel client en relació a la comanda com: la selecció d'articles, dia, hora i lloc de lliurament són de la seva total responsabilitat. També seran subministrats pel client els seus números de telèfon, per ser contactat per FAMTESIT SL al moment del lliurament de la comanda. En cas que no es pugui contactar amb el client, FAMTESIT SL es reserva el dret d'endarrerir l'enviament de la comanda fins que sigui contactat o d'anul·lar-lo de ser impossible aquest contacte.

Tots els continguts de la web són en espanyol.

El client, en rebre el producte, rebrà una factura o còpia de la comanda.  

Oferta i vigència 

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent FAMTESIT SL ofereix informació sobre tots els productes en venda, les característiques i els preus. Tot i això, FAMTESIT SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen les característiques essencials del mateix. Totes les fotografies mostrades a la web són de referència i es faciliten a títol indicatiu.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Formes de pagament i execució de la comanda

Tots els usuaris, registrats o no, podran fer els pagaments en línia a través de la plataforma de pagament segura RedSyS i només els usuaris registrats podran beneficiar-se de: les opcions de pagament en efectiu o amb els cupons de descompte.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de FAMTESIT SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular podrà exigir l'anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les anotacions de dèbit i reabonament corresponents en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran com més aviat millor.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit la resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant de FAMTESIT SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

FAMTESIT SL es compromet a lliurar les comandes dins de la franja horària seleccionada pel client, en la mesura del possible. És important ressaltar que els caps de setmana en hora punta, amb pluja, amb esdeveniments esportius especials o altres raons de pes, hi podria haver un petit retard als lliuraments.

Tota raó de força major, sinistre, vaga o decisió administrativa que endarreri, impedeixi o faci que l'abastament sigui desorbitat constitueix, mitjançant un acord exprés, una clàusula de suspensió o d'extinció de les obligacions de FAMTESIT SL, sense indemnització en benefici del client. En aquestes circumstàncies, s'eximirà al client, completa i automàticament, de les seves obligacions referents a la comanda.

A FAMTESIT SL no es manegen estocs de productes online. Si algun producte no estigués disponible en efectuar-se una comanda, el client serà informat perquè decideixi si el canvia per un altre o si se li torna el valor del producte faltant. En cas de canvi per un producte de diferent valor, se saldarà qualsevol diferència a favor o en contra.

Devolució del producte

En el cas que el producte no estigui en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a FAMTESIT SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client.

FAMTESIT SL es compromet a assumir el cost de la devolució ia restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client vol presentar una reclamació, l'establiment de FAMTESIT SL està situat a CARRER MARIÀ CUBÍ, 81 08006, BARCELONA o mitjançant el correu electrònic admin@elspinxus.com .

Jurisdicció

Així mateix, FAMTESIT SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. FAMTESIT SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.  

 

bottom of page